UNIT 1: VACATION
UNIT 1: VACATION

Lesson 1: ACTIVITIES - Buổi 1
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 05/02/2023 10:34 | Học viên: 0 |
Lesson 2: Feelings - Buổi 2
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 05/02/2023 10:38 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Travel and Trade - Buổi 3
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 05/02/2023 10:39 | Học viên: 0 |

UNIT 2: CAMPING
UNIT 2: CAMPING

Lesson 1: In the woods - Buổi 4
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 11/02/2023 10:45 | Học viên: 0 |
Lesson 2: Making camp - Buổi 5
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 11/02/2023 10:46 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Plants - Buổi 6
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 11/02/2023 10:46 | Học viên: 0 |

STORY 1
STORY 1

TOPIC: BE BRAVE. BE HELPFUL  - Buổi 7
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 25/02/2023 17:35 | Học viên: 0 |

REVIEW UNITS 1 - 2
REVIEW UNITS 1 - 2

VOCABULARY AND GRAMMAR - Buổi 8
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 25/02/2023 17:38 | Học viên: 0 |
SKILLS PRACTICE - Buổi 9
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 25/02/2023 17:38 | Học viên: 0 |

Unit 3: CLASS PARTY!
Unit 3: CLASS PARTY!

Lesson 1: Planning a party - Buổi 11
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 05/02/2023 09:12 | Học viên: 0 |
Lesson 2: Starting a party - Buổi 12
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 05/02/2023 09:14 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Celebrations - Buổi 13
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 05/02/2023 09:15 | Học viên: 0 |

Unit 4: THE AMAZON RAINFOREST
Unit 4: THE AMAZON RAINFOREST

Lesson 1: COMPARISONS - Buổi 14
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 05/02/2023 09:15 | Học viên: 0 |
Lesson 2: COMPARISONS - Buổi 15
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 05/02/2023 09:16 | Học viên: 0 |
Lesson 3: BIOMES - Buổi 16
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 05/02/2023 09:17 | Học viên: 0 |

STORY 2
STORY 2

TOPIC:  - Buổi 17
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 05/02/2023 09:17 | Học viên: 0 |

REVIEW UNITS 3 - 4
REVIEW UNITS 3 - 4

VOCABULARY AND GRAMMAR - Buổi 18
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 05/02/2023 09:18 | Học viên: 0 |
SKILLS PRACTICE - Buổi 19
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 05/02/2023 09:19 | Học viên: 0 |

EXAM PRACTICE - Làm quen đề thi
EXAM PRACTICE - Làm quen đề thi

EXAM PRACTICE 1 - Buổi 21
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 05/02/2023 09:23 | Học viên: 0 |
EXAM PRACTICE 2 - Buổi 22
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 05/02/2023 09:24 | Học viên: 0 |

FLYERS C - FINAL TEST
FLYERS C - FINAL TEST

READING & WRITING - Buổi 23
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 05/02/2023 09:24 | Học viên: 0 |
LISTENING & SPEAKING - Buổi 24
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 05/02/2023 09:27 | Học viên: 0 |
TỔNG KẾT KHÓA HỌC - Buổi 25
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 05/02/2023 09:26 | Học viên: 0 |