UNIT 1: FUN OUTDOORS
UNIT 1: FUN OUTDOORS

LESSON 1: CAMPING - BUỔI 1
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 02/06/2023 08:11 | Học viên: 0 |
LESSON 2: SPORTS - BUỔI 2
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 02/06/2023 08:12 | Học viên: 0 |
LESSON 3: SAFETY - BUỔI 3
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 02/06/2023 08:12 | Học viên: 0 |

UNIT 2: LAND AND SEA
UNIT 2: LAND AND SEA

LESSON 1: ANIMALS AND INSECTS - BUỔI 4
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 02/06/2023 08:13 | Học viên: 0 |
LESSON 2: SEA CREATURES - BUỔI 5
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 02/06/2023 08:23 | Học viên: 0 |
LESSON 3: WEIGHT AND LENGTH - BUỔI 6
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 02/06/2023 08:23 | Học viên: 0 |

REVIEW UNITS 1 - 2
REVIEW UNITS 1 - 2

LESSON 1: WHAT WE LOOK LIKE (BUỔI 12)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 09/10/2022 08:43 | Học viên: 0 |
SKILLS PRACTICE (BUỔI 10)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 09/10/2022 08:43 | Học viên: 0 |

UNIT 3: APPEARANCE
UNIT 3: APPEARANCE

LESSON 1: WHAT WE LOOK LIKE (BUỔI 12)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 09/10/2022 08:43 | Học viên: 0 |
EXAM PRACTICE 2 (BUỔI 27)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 09/10/2022 08:43 | Học viên: 0 |
EXAM PRACTICE 2 (BUỔI 27)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 09/10/2022 08:43 | Học viên: 0 |

UNIT 4: LAST WEEK
UNIT 4: LAST WEEK

EXAM PRACTICE 2 (BUỔI 27)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 09/10/2022 08:43 | Học viên: 0 |
EXAM PRACTICE 2 (BUỔI 27)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 09/10/2022 08:43 | Học viên: 0 |
EXAM PRACTICE 2 (BUỔI 27)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 09/10/2022 08:43 | Học viên: 0 |

TRẢI NGHIỆM 2
TRẢI NGHIỆM 2

EXAM PRACTICE 2 (BUỔI 27)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 09/10/2022 08:43 | Học viên: 0 |
EXAM PRACTICE 2 (BUỔI 27)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 09/10/2022 08:43 | Học viên: 0 |

REVIEW UNITS 3 - 4
REVIEW UNITS 3 - 4

EXAM PRACTICE 2 (BUỔI 27)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 09/10/2022 08:43 | Học viên: 0 |
EXAM PRACTICE 1 (BUỔI 26)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 09/10/2022 08:43 | Học viên: 0 |

CHECK UP 2 AND ORAL TESTS
CHECK UP 2 AND ORAL TESTS

EXAM PRACTICE 2 (BUỔI 27)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 09/10/2022 08:43 | Học viên: 0 |

REVIEW UNITS
REVIEW UNITS

EXAM PRACTICE 2 (BUỔI 27)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 09/10/2022 08:43 | Học viên: 0 |
EXAM PRACTICE 2 (BUỔI 27)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 09/10/2022 08:43 | Học viên: 0 |
EXAM PRACTICE 2 (BUỔI 27)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 09/10/2022 08:43 | Học viên: 0 |

EXAM PRACTICE
EXAM PRACTICE

EXAM PRACTICE 2 (BUỔI 27)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 09/10/2022 08:43 | Học viên: 0 |
EXAM PRACTICE 2 (BUỔI 27)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 09/10/2022 08:43 | Học viên: 0 |

FLYERS A - TEST
FLYERS A - TEST

TEST - READING & WRITING (BUỔI 28)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 09/10/2022 08:43 | Học viên: 0 |
TEST - LISTENING & SPEAKING (BUỔI 29)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 09/10/2022 08:43 | Học viên: 0 |
TỔNG KẾT KHÓA HỌC - (BUỔI 30)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 09/10/2022 08:43 | Học viên: 0 |