UNIT 1: FUN OUTDOORS
UNIT 1: FUN OUTDOORS

LESSON 1: CAMPING (BUỔI 1)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 18/09/2022 17:05 | Học viên: 0 |
LESSON 2: SPORTS (BUỔI 2)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 18/09/2022 17:05 | Học viên: 0 |
LESSON 3: SAFETY (BUỔI 3)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 18/09/2022 17:05 | Học viên: 0 |

UNIT 2: LAND AND SEA
UNIT 2: LAND AND SEA

LESSON 1: ANIMALS AND INSECTS (BUỔI 4)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 18/09/2022 17:05 | Học viên: 0 |
LESSON 2: SEA CREATURES (BUỔI 5)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 18/09/2022 17:05 | Học viên: 0 |
LESSON 3: WEIGHT AND LENGTH (BUỔI 6)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 18/09/2022 17:05 | Học viên: 0 |

STORY
STORY

TOPIC: BE BRAVE. BE THOUGHTFUL. (BUỔI 7)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 18/09/2022 17:05 | Học viên: 0 |

REVIEW UNITS 1 - 2
REVIEW UNITS 1 - 2

VOCABULARY AND GRAMMAR (BUỔI 8)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 04/12/2022 16:30 | Học viên: 0 |
SKILLS PRACTICE (BUỔI 9)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 18/10/2022 13:51 | Học viên: 0 |

UNIT 3: APPEARANCE
UNIT 3: APPEARANCE

LESSON 1: WHAT WE LOOK LIKE (BUỔI 11)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 18/10/2022 13:34 | Học viên: 0 |
LESSON 2: ACCESSORIES (BUỔI 12)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 20/10/2022 09:32 | Học viên: 0 |
LESSON 3: CAMOUFLAGE (BUỔI 13)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 20/10/2022 09:33 | Học viên: 0 |

UNIT 4: LAST WEEK
UNIT 4: LAST WEEK

LESSON 1: SPORTS (BUỔI 14)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 25/10/2022 16:36 | Học viên: 0 |
LESSON 2: ACTIVITIES (BUỔI 15)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 27/10/2022 09:02 | Học viên: 0 |
LESSON 3: ANCIENT ROME (BUỔI 16)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 27/10/2022 09:04 | Học viên: 0 |

MÔ PHỎNG 2
MÔ PHỎNG 2

TOPIC: BE KIND. BE PREPARED. (BUỔI 17)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 27/10/2022 09:05 | Học viên: 0 |

REVIEW UNITS 3 - 4
REVIEW UNITS 3 - 4

VOCAB AND GRAMMAR (BUỔI 18)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 07/10/2022 15:33 | Học viên: 0 |
SKILLS PRACTICE (BUỔI 19)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 07/10/2022 15:33 | Học viên: 0 |

EXAM PRACTICE
EXAM PRACTICE

EXAM PRACTICE 1 (BUỔI 21)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 09/11/2022 14:12 | Học viên: 0 |
EXAM PRACTICE 2 (BUỔI 22)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 07/10/2022 15:35 | Học viên: 0 |

FLYERS A - TEST
FLYERS A - TEST

TEST - READING & WRITING (BUỔI 23)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 07/10/2022 15:36 | Học viên: 0 |
TEST - LISTENING & SPEAKING (BUỔI 24)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 07/10/2022 15:36 | Học viên: 0 |
TỔNG KẾT KHÓA HỌC - (BUỔI 25)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 07/10/2022 15:36 | Học viên: 0 |

UNIT 5: A DAY OUT
UNIT 5: A DAY OUT

LESSON 1: FOOD AND DRINK (BUỔI 1)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 18/09/2022 17:05 | Học viên: 0 |
LESSON 2: THINGS TO DO (BUỔI 2)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 18/09/2022 17:05 | Học viên: 0 |
LESSON 3: DINOSAUR (BUỔI 3)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 18/09/2022 17:05 | Học viên: 0 |

UNIT 6: BEING CREATIVE
UNIT 6: BEING CREATIVE

LESSON 1: THE ARTS (BUỔI 4)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 18/09/2022 17:05 | Học viên: 0 |
LESSON 2: MAKING THINGS (BUỔI 5)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 18/09/2022 17:05 | Học viên: 0 |
LESSON 3: TYPES OF ART (BUỔI 6)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 18/09/2022 17:05 | Học viên: 0 |

STORY 3
STORY 3

TOPIC: BE HELPFUL. (BUỔI 7)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 08/12/2022 17:42 | Học viên: 0 |

REVIEW UNITS 5 - 6
REVIEW UNITS 5 - 6

VOCAB AND GRAMMAR (BUỔI 8)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 08/12/2022 17:39 | Học viên: 0 |
SKILLS PRACTICE (BUỔI 9)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 08/12/2022 17:47 | Học viên: 0 |

UNIT 7: THINGS TO BE
UNIT 7: THINGS TO BE

LESSON 1: CAREERS (BUỔI 11)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 01/12/2022 11:19 | Học viên: 0 |
LESSON 2: THE FUTURE (BUỔI 12)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 01/12/2022 11:19 | Học viên: 0 |
LESSON 3: IN SPACE (BUỔI 13)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 01/12/2022 11:20 | Học viên: 0 |

UNIT 8: ON VACATION
UNIT 8: ON VACATION

LESSON 1: ACTIVITIES (BUỔI 14)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 01/12/2022 11:20 | Học viên: 0 |
LESSON 2: THINGS FOR A TRIP (BUỔI 15)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 01/12/2022 11:21 | Học viên: 0 |
LESSON 3: TRANSPORTATION (BUỔI 16)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 01/12/2022 11:21 | Học viên: 0 |

REVIEW UNITS 7 - 8
REVIEW UNITS 7 - 8

VOCABULARY AND GRAMMAR (BUỔI 18)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 08/12/2022 18:06 | Học viên: 0 |
SKILLS PRACTICE (BUỔI 19)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 08/12/2022 18:07 | Học viên: 0 |

EXAM PRACTICE
EXAM PRACTICE

EXAM PRACTICE 3 (BUỔI 21)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 07/01/2023 14:54 | Học viên: 0 |
EXAM PRACTICE 4 (BUỔI 22)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 08/12/2022 18:13 | Học viên: 0 |

FLYERS B - TEST
FLYERS B - TEST

TEST - READING & WRITING (BUỔI 23)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 08/12/2022 18:15 | Học viên: 0 |
TEST - LISTENING & SPEAKING (BUỔI 24)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 08/12/2022 18:16 | Học viên: 0 |
TỔNG KẾT KHÓA HỌC - (BUỔI 25)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 01/12/2022 11:24 | Học viên: 0 |