UNIT 1: VACATION
UNIT 1: VACATION

Lesson 1: ACTIVITIES - Buổi 1
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 05/02/2023 10:38 | Học viên: 0 |
Lesson 2: Feelings - Buổi 2
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 22/03/2023 16:15 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Travel and trade - Buổi 3
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 24/12/2022 10:49 | Học viên: 0 |

UNIT 2: CAMPING
UNIT 2: CAMPING

Lesson 1: In the woods - Buổi 4
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 02/03/2023 17:33 | Học viên: 0 |
Lesson 2: Making camp - Buổi 5
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 02/03/2023 17:34 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Plants - Buổi 6
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 18/12/2022 09:58 | Học viên: 0 |

STORY 1
STORY 1

TOPIC: BE BRAVE. BE HELPFUL  - Buổi 7
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 02/03/2023 17:34 | Học viên: 0 |

SPEAKING PRACTICE
SPEAKING PRACTICE

Speaking Practice - Buổi 8
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 02/03/2023 17:34 | Học viên: 0 |

REVIEW UNITS 1 - 2
REVIEW UNITS 1 - 2

VOCABULARY AND GRAMMAR - Buổi 9
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 02/03/2023 17:35 | Học viên: 0 |
SKILLS PRACTICE - Buổi 10
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 02/03/2023 17:35 | Học viên: 0 |

Unit 3: CLASS PARTY!
Unit 3: CLASS PARTY!

Lesson 1: Planning a party - Buổi 12
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 14/01/2023 10:24 | Học viên: 0 |
Lesson 2: Starting a party - Buổi 13
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 14/01/2023 10:25 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Celebrations - Buổi 14
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 14/01/2023 10:26 | Học viên: 0 |

Unit 4: THE AMAZON RAINFOREST
Unit 4: THE AMAZON RAINFOREST

Lesson 1: COMPARISONS - Buổi 15
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 04/02/2023 16:13 | Học viên: 0 |
Lesson 2: COMPARISONS - Buổi 16
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 04/02/2023 16:28 | Học viên: 0 |
Lesson 3: BIOMES - Buổi 17
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 04/02/2023 16:30 | Học viên: 0 |

STORY 2
STORY 2

BUỔI 18: STORY TOPIC: BE SAFE. BE PATIENT.
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 11/02/2023 18:19 | Học viên: 0 |

SPEAKING PRACTICE
SPEAKING PRACTICE

BUỔI 19: SPEAKING PRACTICE
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 13/02/2023 16:26 | Học viên: 0 |
BUỔI 20: VOCAB AND GRAMMAR
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 13/02/2023 17:25 | Học viên: 0 |

REVIEW UNITS 3 - 4
REVIEW UNITS 3 - 4

BUỔI 21: SKILLS PRACTICE
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 20/02/2023 23:14 | Học viên: 0 |

FINAL REVIEW
FINAL REVIEW

BUỔI 24: REVIEW UNITS 5-6
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 04/03/2023 14:34 | Học viên: 0 |
BUỔI 25: REVIEW UNITS 7-8
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 04/03/2023 14:39 | Học viên: 0 |

EXAM PRACTICE 1
EXAM PRACTICE 1

EXAM PRACTICE 1 (BUỔI 26)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 09/03/2023 10:59 | Học viên: 0 |
EXAM PRACTICE 1 (BUỔI 27)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 09/03/2023 11:00 | Học viên: 0 |

FLYERS C - TEST
FLYERS C - TEST

FINAL TEST: READING & WRITING (BUỔI 28)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 14/03/2023 20:28 | Học viên: 0 |
FINAL TEST: LISTENING & SPEAKING (BUỔI 29)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 14/03/2023 20:29 | Học viên: 0 |
TỔNG KẾT KHÓA HỌC (BUỔI 30)
Giáo Viên Hiền Nhân EduZ | 14/03/2023 20:33 | Học viên: 0 |