Cần tuyển dụng 01 phụ bếp [GẤP]

Cần tuyển dụng 01 phụ bếp [GẤP]